Kérdése van? Hívjon minket! +36708811380

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Birtokbaadás

1.1. A birtokbaadás jegyzőkönyv felvétele mellett történik az Eladó telephelyén, amely az adásvétel tárgyának állapotát rögzíti, s amelyet a felek (illetve a képviseletükben eljáró személyek) kötelesek aláírni. A Vevő az adásvétel tárgyát az adásvételi szerződés aláírása előtt, az Eladó telephelyén megvizsgáltathatja annak érdekében, hogy megállapíthassa, hogy az céljainak megfelel-e. Ha a Vevő az adásvétel tárgyát előzetesen nem vizsgálta meg, utólag semmiféle kifogást nem támaszthat.
1.2. Amennyiben a Vevő, illetve képviselője nem gondoskodik a helyszíni átvételről, abban az esetben a felek az állapotra vonatkozólag az illetékes konténer depó hivatalos jegyzőkönyvét fogadják el hitelesnek.
1.3. Ha az adásvétel tárgyát közvetlenül a gyártótól szállítják a Vevő részére, úgy az állapot felmérésére a Vevő részére történő átadás helyén kerül sor az átadás során. Ez esetben a Vevő bármilyen fenntartását, észrevételét köteles a fuvarozóval a helyszínen közölni és azt a fuvarlevélre felvezetni.

Telepítés

2.1. Amennyiben az adásvételi szerződés szerint a konténer(ek) átadási helye a Vevő által megjelölt helyszín, úgy a konténer(ek) telepítésének feltétele, hogy a fogadó szint el legyen készítve, amely a Vevő kötelezettsége és költsége. Az alap hiányából vagy nem megfelelő minőségéből eredő többletköltségeket (pl. a fuvarozó felé fizetett díj és/vagy kötbér, állásdíj, stb.) minden esetben az Eladó a Vevőre terheli. Az adásvételi szerződés szerinti fuvardíj csak megfelelő telepítési viszonyok esetén érvényes (megfelelő minőségű talaj, közvetlenül megközelíthető lerakási hely, biztonságos munkakörülmények stb.). Az adásvételi szerződés alapján – kifejezett eltérő írásbeli megállapodás hiányában - az Eladó elektromos- és egyéb közmű-bekötésére nem köteles, az ott meghatározott díjak ezt nem tartalmazzák.
2.2. Amennyiben a közművek bekötését – külön írásbeli megállapodás alapján – az Eladó vállalja, úgy a Vevő köteles gondoskodni a közmű csatlakozási pontok meglétéről a konténer tervezett helyétől számított legfeljebb 1 méteres, akadálytalan távolságban.
2.3. A telepítéshez, használatba vételhez, működtetéshez szükséges engedélyek beszerzése minden esetben a Vevő feladata.
2.4. Az adásvételi szerződés teljesítésével összefüggő fuvarozási feladatok ellátása a Vevő kárveszélyére és költségére történik. Az ilyen feladatok ellátására az Eladó fuvarozót – és szükség szerint szállítmányozót - vesz igénybe a Vevő nevében. Az Eladó fuvarozói vagy szállítmányozói felelősséggel nem tartozik. A fuvarozóval és/vagy szállítmányozóval szembeni igények érvényesítésére az Eladó nem köteles, erre vonatkozóan minden jogot és igényt a Vevőre
engedményez.

Szavatosság

3.1. Az Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek az adásvétel tárgyán nincsen olyan joga, amely a Vevőt a tulajdonszerzésben akadályozná.
3.2. Az Eladó szavatol továbbá azért is, hogy az adásvétel tárgya a szerződésszerű használatra alkalmas. Mentesül az Eladó a kellékszavatossági felelősség alól, ha az adásvétel időpontjában a Vevő a hibát ismerte vagy azt ismerni kellett volna. Használt vagy erősen használt állagú konténer eladása esetén a Felek az adásvételi szerződésben megállapodhatnak úgy is, hogy az Eladó kizárja a kellékszavatossági felelősségét, amely kizárást a megállapított vételár összege is tükrözi.
3.3. A Vevő a hibát a felismerést követően késedelem nélkül, de legfeljebb 8 napon belül köteles az Eladóval közölni. Eladó a közléstől számított 30 napon belül – előre egyeztetett időpontban - szakembert küld a helyszínre, aki a hiba jelenséget és annak okát feltárja és rögzíti.
3.4. A szavatosság körébe eső hiba esetén a Vevő elsősorban kijavítást kérhet, amely kijavítást az Eladó a hibajelenség feltárása és rögzítését követően 30 napon belül köteles megkezdeni és szakmailag ésszerű és szükséges határidőn belül befejezni. Az Eladó döntése szerint a kijavítást a helyszínen vagy az Eladó telephelyén végzik, ez utóbbi esetben a szállítás költségei az Eladót terhelik.
3.5. Ha az Eladó a kijavítást a szavatossági hiba elismerése ellenére nem vállalja, a Vevő választása szerint kicserélést vagy megfelelő árleszállítást kérhet. Amennyiben az Eladó sem a kicserélést sem az árleszállítást nem vállalja, úgy a Vevő elállhat a szerződéstől.
3.6. A Vevő a kijavításig vagy kicserélésig csak a hiba mértékével arányos részben tarthatja vissza a vételárat. Nem jogosult a szavatossági jogainak érvényesítésére a Vevő, ha

- a hiba jelentkezése előtt késedelemben volt az adásvételi szerződésből eredő tartozásai
kiegyenlítésével, és a hiba bejelentéséig ezen tartozásait nem egyenlíti ki, legalább a hiba mértékével
arányos visszatartásig; vagy

- a hiba jelentkezését követően a hiba mértékét meghaladó arányban tart vissza az adásvételi
szerződésből eredő eladói követelést.

A konténer használatával kívülállóknak okozott károk

A konténer használatával összefüggésben, harmadik személyeknek okozott károkért az Eladó nem felel. A Vevő minden ilyen igénytől köteles az Eladót első felszólításra mentesíteni, s a minden ilyen igény tekintetében a harmadik személlyel a vitát rendezni

Az Eladó követelései, elállás, a szerződés megszűnése/megszűntetése

5.1. Fizetési késedelem esetén az Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresére jogosult késedelmi kamat jogcímén.
5.2. A Vevő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén az Eladó jogosulttá válik választása szerint - a Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozat útján - a teljes hátralékos tartozást egy összegben azonnal esedékessé tenni és azt követelni, vagy az adásvételi szerződéstől elállni. Az elállás jogát az Eladó választása szerint az egyösszegű esedékessé tételt követően is gyakorolhatja, ha az erről szóló értesítés Vevő által történt kézhezvételét követő további 8 napon belül a Vevő nem egyenlíti ki teljes tartozását.
5.3. Az Eladó jogosult továbbá elállni az adásvételi szerződéstől, ha a Vevő ellen jogerősen felszámolási vagy kényszer-végelszámolási eljárást rendelt el a bíróság, illetve ha a Vevő csődeljárást vagy végelszámolást kezdeményezett.
5.4. A Vevő jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha az Eladó 15 napot meghaladó késedelemben van birtokbaadási kötelezettsége teljesítésével. A Vevő fizetési és/vagy más teljesítési késedelme az Eladó késedelmét kizárja.
5.5. Az adásvételi szerződés bármely okból történt megszűnése/megszűntetése esetén a konténer(eke)t az Eladó jogosult azonnal visszakövetelni, elszállíttatni (akár a Vevő tiltakozása ellenére is); továbbá a konténert felnyitni, a konténerekben fellelt tárgyak értékét – szakértő vagy értékbecslő igénybevétele nélkül – jegyzőkönyv felvétele mellett megállapítani. A konténer felnyitásáról (amennyiben az zártan került vissza az Eladó birtokába) és a jegyzőkönyv felvételéről a Vevőt az Eladó előzetesen, rövid úton (telefonon, e-mailen, faxon) lehetőség szerint értesíti, de az értesítés eredménytelensége vagy sikertelensége nem akadálya a konténer felnyitásának és a jegyzőkönyv felvételének: ez esetben a konténer felnyitására és a fellelt tárgyak jegyzőkönyv melletti értékbecslésére sor kerülhet kizárólag az Eladó képviselőinek a jelenlétében is. Amennyiben az Eladó megítélése szerint a konténerben talált tárgyak jelentősebb értékkel nem bírnak, úgy az Eladó jogosult a tárgyakat hulladékként kezelni és kidobni. Az eladó nem köteles vizsgálni a konténerben talált tárgyak tulajdonjogát, illetve azt, hogy fűződik-e azokhoz bármiféle szerzői jog, személyiségi jogi érdek, illetve azt sem, hogy a tárgyak, dokumentumok üzleti vagy személyes adatot, információt, titkot tartalmaznak. Az ilyen jogok esetleges sérüléséből eredő felelősségét az Eladó kifejezetten kizárja. Az Eladó a jelen pont szerint birtokába került tárgyak felett zálogjogot érvényesít. Az Eladó képviselői által jelentősebb értékűnek becsült tárgyak esetén az Eladó a felelős őrzés szabályai szerint köteles és jogosult eljárni, azzal, hogy a birtokába került dolgokat legfeljebb 30 napig köteles őrizni, azt követően jogosult választása szerint azokat értékesíteni, felhasználni vagy hulladékként kezelni és kidobni.
5.6. Ha az adásvételi szerződés a Vevőnek felróható okból (ideértve azt is, ha a Vevő indokolatlanul megtagadja a konténer átvételét, illetve a teljesítést) szűnik meg a birtokbaadás előtt, úgy a Vevő köteles a konténer nettó vételára 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni, köteles továbbá megtéríteni az Eladónak a szerződés teljesítéséhez tett előkészületek során indokoltan és ésszerűen felmerült – a kötbér összegét meghaladó - minden költségét, így különösen, de nem kizárólagosan: a kialakítási költségeket, a fuvarozó által támasztott készenléti díjat, kötbért, állásdíjat, stb.
5.7. Ha az adásvételi szerződés a Vevőnek felróható okból szűnik meg a birtokbaadást követően, úgy a Vevő köteles az Eladó érvényes bérleti listaárai szerinti használati díjat fizetni minden naptári napra, amely napokon a konténer a birtokában volt. A használati díj összegén felül a Vevő köteles a konténer nettó vételára 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér összegén felül az Eladó jogosult követelni a meghiúsulási kötbér összegét meghaladó kárait is, így különösen, de nem kizárólagosan: a kialakításból, fuvarozásból eredő kárait, illetve a konténerben keletkezett károkat.
5.8. Késedelmes fizetés esetén - amennyiben igényérvényesítő cég bevonására kerül sor - az Eladó jogosult az igényérvényesítéssel kapcsolatban felmerült költségeket (ideértve különösen, de nem kizárólagosan: az igényérvényesítésben közreműködő cég megbízási díja, sikerdíja) a Vevőre kiterhelni és azt az igényérvényesítő céggel beszedetni. Késedelmes fizetés esetén az Eladó a befolyt összegeket először a felmerült költségekre (ideértve a fenti bekezdés szerinti igényérvényesítési költségeket is), utána a késedelmi kamatra és végül a tőketartozásra fogja elszámolni.
5.9. Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségei túlnyomórészt euróban keletkeznek, ezért különös érdeke fűződik a Vevő határidőben történő teljesítéséhez. Az Eladó által kiállított számlában feltüntetett fizetési határidőhöz képest történő késedelmes fizetés esetén az Eladó jogosult a Vevőtől kártérítés jogcímén követelni azt az összeget, amely megegyezik a fizetési határidő lejárta és a tényleges fizetés napján érvényes HUF/€  árfolyam közötti különbözetből eredően az Eladónál keletkező árfolyamveszteséggel.

Beszámítás, engedményezés

6.1. A Vevő a vételárral szemben beszámítás jogát csak a fenti 3.6. pont alapján és az ott meghatározott mértékig gyakorolhatja, más jogcímen vagy az ott meghatározott mérték feletti beszámítás jogát nem gyakorolhatja.
6.2. A Vevő kizárólag az Eladó előzetes írásbeli engedélyével jogosult az adásvételi szerződésből eredő esetleges Eladóval szembeni követeléseit harmadik személyre engedményezni.

Részleges érvénytelenség

Az adásvételi szerződés és ezen általános feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége a szerződés fennmaradó rendelkezéseit nem érinti. Az érvénytelen rendelkezésnek a konkrét adásvételi szerződésre kiterjedő hatállyal történő pótlásáról a felek szükség szerint közösen döntenek.

Egyebek

8.1. Jelen általános szerződési feltételek minden (konténeren kívüli) ingóság – ideértve különösen, de nem kizárólagosan: konténer felszerelési, berendezési tárgyakat is – adásvétele esetén is irányadó és alkalmazandó a felek között.
8.2 A felek jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Békés megállapodás hiányában jogvitáik eldöntésére a felek – helyi bíróság hatáskörébe tartozó jogvita esetén - a Szentendrei Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Törvényszék hatáskörébe tartozó jogvita esetén a felek nem élnek a Pp. 41. § (1) bekezdése szerinti kikötéssel.
8.3. A szerződési feltételek értelmezésére és a szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók. Fentieket tudomásul vettem.